Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

2017 m. Antano Smetonos gimnazijos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita


2016 m. Antano Smetonos gimnazijos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ataskaita


Gimnazija nuolat  stebi, įsivertina ir analizuoja veiklos kokybę. Nuo 2013 m. gimnazija dalyvauja Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros organizuojamoje tėvų ir mokinių apklausoje, kurios metu vertinamos šios sritys: SOLIDARUMAS (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai); VEIKLUMAS (kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymas); MOKYMASIS (pasiekimai ir pažanga). Apklausa vyksta naudojantis NMVA tiesiogine interneto sistema www.iqesonline.lt . Respondentai pasirenka tinkamą teiginio apibūdinimą: 1-visiškai nesutinku, 2- ko gero, nesutinku, 3- ko gero, sutinku, 4- visiškai sutinku. Pagal gautus rezultatus išryškėja aukščiausiai ir žemiausiai  tėvų ir mokinių vertinami aspektai (vertės, neutrali vertė-2,5), kurie skatina gautų rezultatų gilesnę analizę ir bendruomenės sutarimus dėl pasirinktų aspektų tobulinimo.

 

 2015 - 2016 mokslo metai 

 

Dalyvavo proc.

Aukščiausios vertės

Žemiausios vertės

Mokiniai

66,7 %

  Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).   3,5

  Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje.   3,6      

  Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose.    3,6

  Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai.   3,5

  Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje.   3,5

   Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt.    2,3

  Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai.   2,6

  Mokytojai mane dažnai pagiria.   2,5

   Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose. 2,7

  Aš nebijau pamokose daryti klaidų ir neteisingai atsakyti.   2,7

Tėvai

48,6 %

   Mano vaiko mokykla yra gera mokykla.   3,7

   Aš esu patenkinta(-as), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje. 3,7

  Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).   3,7

   Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais.   3,7

  Tėvams yra aišku, į ką kreiptis kilus klausimams, galima kreiptis.   3,6

  Esu patenkintas(-a) savo vaiko mokymosi rezultatais.  3,0

  Nesamdėme ir nesamdome vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi.  3,2

  Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis.  3,1

  Mano vaikas noriai mokosi.    3,2

   Mano vaikas gerai atsiliepia apie visus savo bendraklasius.  3,2

 

2014 - 2015 mokslo metai

 

Dalyvavo proc.

Aukščiausios vertės

Žemiausios vertės

Mokiniai

94 %

  Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose.    3,6

   Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje.    3,6

  Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).   3,6

   Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje.  3,6

  Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai.   3,5

   Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt.   2,2

  Mokytojai mane dažnai pagiria.    2,5

   Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose.   2,6

    Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai. 2,6

     Aš noriai einu į mokyklą.  2,7

Tėvai

49%

 Mano vaiko mokykla yra gera mokykla.     3,7

   Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).    3,7

   Aš esu patenkinta(-as), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje.   3,7

   Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais.  3,7

  Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose.    3,6

  Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt.   2,0

  Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai.   2,4

   Mokytojai mane dažnai pagiria.    2,5

   Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose.     2,6

   Mūsų klasėje/mokykloje nėra mokinių, iš kurių juokiamasi, šaipomasi.   2,7

 2013-2014 mokslo metai 

 

Dalyvavo proc.

Aukščiausios vertės

Žemiausios vertės

Mokiniai

92.2%

  Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).   3,7

   Aš esu patenkintas, kad mokausi būtent šioje mokykloje.  3,7

   Apie mūsų mokyklą mokiniai ir tėvai atsiliepia teigiamai.   3,6

   Mūsų mokykla žinoma kaip sėkminga - pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra žinomi mieste, šalyje.   3,6

   Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose.     3,6

   Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į ekskursijas, žygius ir kt.     2,0

   Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir tada, kai nemato mokytojai.    2,4

   Mokytojai mane dažnai pagiria.      2,5

   Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose.    2,6

   Mūsų klasėje/mokykloje nėra mokinių, iš kurių juokiamasi, šaipomasi.    2,7

Tėvai

53,2 %

  Mano vaiko mokykla yra gera mokykla.    3,7

    Aš esu patenkinta(-as), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje.  3,7

   Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.).   3,7

   Mokyklos personalas yra geranoriškas bendraudamas su tėvais.    3,6

   Mokykloje iš mano vaiko nesišaipoma.     3,6

 

   Esu patenkinta(-as) savo vaiko mokymosi rezultatais.   2,8

   Nesame samdę (nesamdome) vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi.   2,9

   Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis.        3,1

    Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra aptariami ir įgyvendinami.    3,1

    Mano vaikas noriai mokosi.   3,1

   Mokyklos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis.     3,1

 


 
Gimnazijos išorės vertinimas
 
2011 m. lapkričio 21 – 25 dienomis Antano Smetonos gimnazijoje vyko mokyklos veiklos kokybės išorės auditas. Išorės vertintojų komanda stebėjo 65 pamokas bei užsiėmimus, kitą veiklą, gilinosi į mokinių veiklą pamokose, stebėjo juos natūralioje aplinkoje: pamokose, koridoriuose – per pertraukas, po pamokų kalbėjosi su mokyklos savivaldos atstovais, įvairių klasių mokiniais,
Metodine taryba, veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariais, administracija, mokinių tėvais,
mokytojų darbo grupėmis, techniniu personalu. Analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir
pažangos fiksavimo dokumentus, mokinių kontrolinių darbų sąsiuvinius.

Į gimnaziją atsiųstoje išorės vertinimo ataskaitoje nurodomi šie mokyklos
 
stiprieji veiklos aspektai: 
1. Gimnazijos bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla, kryptingai kuria jos įvaizdį; 
2. Svetinga gimnazijos aplinka; 
3. Klasių mikroklimatas pamokose palankus mokymui (-si); 
4. Neformalusis švietimas tenkina daugelio mokinių saviraiškos poreikius; 
5. Mokytojo ir mokinio bendravimas pamokoje kuria pasitikėjimu grįstą mokymą; 
6. Dauguma mokinių atsakingi už savo mokymąsi; 
7. Aukšti mokinių akademiniai pasiekimai; 
8. Kryptinga psichologinė pagalba; 
9. Gerai organizuojama pagalba planuojant mokinių karjerą.

ir tobulintini veiklos aspektai:
1. Ugdomosios veiklos formų (strategijų, būdų, metodų) tinkamumas mokymosi motyvacijai palaikyti .
2. Mokymo veiklos diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių poreikius.
3. Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir gautos informacijos panaudojimas pamokose.
4. Strateginio planavimo procedūros, siekiant planų kokybės ir dermės.
5. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procedūros, gautų išvadų panaudojimas planavimui.


2010-2011 mokslo metų veiklos aprašas

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas