Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

  

Antanas Smetona – pirmasis Lietuvos valstybės prezidentas
Gimė 1874-08-10 neturtingų valstiečių šeimoje Ukmergės apskrities Užulėnio kaime.
Mokėsi Taujėnų pradinėje, Palangos progimnazijoje, baigė Mintaujos gimnaziją Latvijoje.
1897 – 1902m. studijavo Peterburgo universitete, teisės fakultete.
1902 – 1907m. buvo Lietuvos Demokratų partijos narys.
Nuo 1907 m. redagavo laikraštį "Viltis", o nuo 1914m. leido ir redagavo tautininkų dvisavaitinį žurnalą "Vairas".
1914 m – 1918 m. buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti narys.
1917 m. lietuvių Vilniaus konferencijos narys.
1917 – 1919 m. Lietuvos tarybos, o vėliau Valstybės tarybos pirmininkas.
1918-02-16 Lietuvos nepriklausomybės akto signataras.
1919-04-06 tapo pirmuoju Lietuvos valstybės prezidentu.
1923 – 1927 m. Lietuvos Universitete dėstė senovės filosofiją, etiką, lietuvių kalbos stilistiką, paskelbė originalių ir verstinių filosofijos bei kitų mokslų darbų, rašė matematikos vadovėlius.
1924 – 1940 m. Tarptautinio banko valdybos Vice Pirmininkas.
1926 m. Išrinktas į III Seimą.
1926-12-19  1940-06-15  antrą kartą tapo Prezidentu. Šią kadenciją nutraukė Sovietinė okupacija.
1920 – 1924 m. Tautos pažangos partijos vadovas.
1924 - 1940 m. Lietuvos tautininkų sąjungos organizatorius narys ir pirmininkas (1925-1926)
1940-06-15 Antanas Smetona pasitraukė į užsienį, apsistojo JAV.
1944-01-09 Mįslingomis aplinkybėmis žuvo gaisro metu savo namuose Klyvlende, JAV.

 

1917. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataria. Iš kairės į dešinę:
Sėdi: J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, Stp. Kairys, J. Smilgevičius.
Stovi: K. Bizauskas, J. Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vl. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Klimas, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.


 

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas